สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

แบบเสนอวาระการประชุม

แบบเสนอวาระการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 22/06/2562

*ส่งแบบเสนอวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผู้เสนอวาระ

กรุณากรอกชื่อผู้เสนอวาระ

วาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.
2.
3.
4.
5.

วาระเรื่องสืบเนื่อง

1.
2.
3.
4.
5.

วาระเรื่องเสนอพิจารณา

1.
2.
3.
4.
5.

Invalid reCAPTCHA
©สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
ปรับปรุงล่าสุด: 23 มิถุนายน 2561

Creative Commons License