สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

คณะกรรมการสภาฯ

 

Committee

ประธานสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

Committee

รองประธานสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข (มหาวิทยาลัยบูรพา)

Committee

รองประธานสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Committee

เหรัญญิก

ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Committee

เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 

consultant

รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

consultant

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ผู้อำนวยการ สสวท.

consultant

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์

ประธานคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนากำลังด้านวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนากำลังด้านวิทยาศาสตร์ 

consultant

นางดวงสมร คล่องสารา

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

consultant

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

©สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
ปรับปรุงล่าสุด: 10 พฤษภาคม 2561

Creative Commons License