สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16/02/2562

คณบดี / ผู้อำนวยการ / นายกสมาคม *

กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกตำแหน่ง
กรุณากรอกคณะ / สำนักวิชา
กรุณากรอกโทรศัพท์
กรุณากรอกโทรศัพท์เคลื่อนที่
กรุณากรอกอีเมล

ผู้แทน

ผู้ติดตามคนที่ 1

ผู้ติดตามคนที่ 2


การเข้าร่วมกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

การเดินทางมา

เดินทางมาโดยรถยนต์
เดินทางมาโดยเครื่องบิน

การเดินทางกลับ

เดินทางกลับโดยเครื่องบิน

การจองที่พักโรงแรม


ผู้ประสานงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณเพชรรัตน์ เม่นคา
โทรศัพท์ : 055-963109
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-041-8008
โทรสาร : 055-963112
อีเมล : phetcharatm@nu.ac.th

Invalid reCAPTCHA
©สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
ปรับปรุงล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2561

Creative Commons License